Normen arbeids- en rusttijden bij nachtdiensten

 Voor nachtdiensten gelden strengere  regels dan voor dagdiensten, met name op het gebied van het aantal diensten en het maximum aantal uur per dienst. Voor werknemers onder de 18 jaar geldt dat zij geen nachtdiensten mogen uitvoeren.

Definitie nachtdienst

Er is volgens de Arbeidstijdenwet sprake van een nachtdienst als er meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tijdens het nachtvenster van 00.00 uur tot 06.00 uur. Een dienst tot 01.00 uur is geen nachtdienst. Duurt de dienst door overwerk langer, dan spreekt men wel van een nachtdienst. Mocht een dienst starten om 04.30 uur en eindigen om 13.00 uur, dan is er dus ook sprake van een nachtdienst.

Let op: oproepen tijdens de nacht (tijdens consignatie) gelden niet als een nachtdienst.

Maximum aantal uren bij nachtarbeid
Het maximum aantal uur arbeid dat tijdens een nachtdienst mag worden verricht is 10 uur. Het gaat dan alleen om de gewerkte uren. Pauzes tellen niet mee als arbeidstijd. Dit maximum mag onder bepaalde voorwaarden worden verlengd tot 12 uur.

Indien er sprake is van 16 of meer nachtdiensten in een periode van 16 weken, mag er per week niet meer dan gemiddeld 40 uur arbeid worden verricht.

Maximum aantal nachtdiensten

Voor het maximum aantal nachtdiensten wordt de volgende normering aangehouden:

  • Een werknemer mag niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten werken, wanneer hier één of meer nachtdiensten in voorkomen. Bij een collectieve regeling mag dat worden uitgebreid worden naar 8 diensten.
  • Per 16 weken mogen er niet meer dan 36 nachtdiensten plaatsvinden die eindigen na 02.00 uur. Ook hier is het met een collectieve regeling mogelijk om af te wijken.

Minimum rusttijden bij nachtdiensten
Voor rust na een nachtdienst, gelden er aanvullende normen:

  • Indien een nachtdienst eindigt na 02.00 uur is er een onafgebroken rust nodig van 14 uur nadat de dienst is geëindigd. Deze rustperiode mag niet meer dan 1x worden ingekort tot minimaal 8 uur in iedere periode van 7 x 24 uur.
  • Daarnaast moet op een reeks van nachtdiensten (3 of meer) een onafgebroken rustperiode volgen van minimaal 46 uur.

Let op: bovenstaande regels zijn aanvullende regels in de Arbeidstijdenwet. Er moet ook worden voldaan aan de normen die betrekking hebben op de dagelijkse en de wekelijkse rust.

Aanvullende regels cao
Veel organisaties hebben een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarin aanvullende regels rondom nachtdiensten zijn opgenomen.  Hierin kun je ook terugvinden of er voor jou een aparte vergoeding geldt bij nachtarbeid.